It Fryske Gea (hyperlink) is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân. Met waterrijke gebieden als de Alde Feanen, IJsselmeerkust en Noard Fryslân Bûtendyks is de aanwezige natuur zeer divers in vorm en functie, van kwelderslenken tot petgaten, plassen en meren, sloten en beken. Van oudsher lag de focus van It Fryske Gea vooral op het land en de landnatuur. Maar in toenemende mate is It Fryske Gea zich bewust van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de waternatuur en vis in het bijzonder. Tegenwoordig werkt It Fryske Gea mee aan vismigratieprojecten, maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit, paai- en opgroeikansen. Ook verhuurt It Fryske Gea de visrechten van zijn wateren aan sport- en beroepsvissers en speelt It Fryske Gea een rol bij toezicht en handhaving op afspraken over visserij. Toch ontbreekt het bij It Fryske Gea aan een samenhangend visbeleid.

Bij alle aspecten rond vis in de natuurgebieden van het Fryske Gea is er behoefte om te evalueren hoe het tot dusver gaat, te reflecteren op de rol van It Fryske Gea en keuzes te maken voor de komende jaren. Ook met het oog op de toekomst is het hebben van visbeleid van belang. Zo zal in de nabije toekomst bijvoorbeeld worden gestart met de aanleg van de Vismigratierivier (VMR) in de Afsluitdijk. De VMR maakt dat trekvissen vrij tussen zoet en zout water kunnen migreren, waarbij het van belang is dat er dan ook geschikt (voortplantings)habitat beschikbaar en bereikbaar is. Gebieden van It Fryske Gea zouden daarbij een rol kunnen spelen. Diverse gebieden van It Fryske Gea hebben een functie als overgang tussen binnendijks en buitendijks water. Zo is er kortgeleden in samenwerking met Wetterskip Fryslân op het Noarderleech boven Hallum een zoet-zout gradiënt aangelegd die zoet en zout water verbindt.

Kroes Consultancy heeft samen met Oak Consultants (hyperlink) Visbeleid It Fryske Gea (Sterk Foar Fisk) opgesteld. Het visbeleid is het eerste algemene visbeleid van It Frykse Gea. Dit beleid beschrijft de missie van It Fryske Gea -, zijn rol en verantwoordelijkheden t.a.v. vis. Dit is per gebied uitgewerkt in de functie(s) van het gebied voor vis en welke maatregelen daarbij passen. In welke mate Visserij (zowel sport- als beroeps-) daarbij past is feitelijk een afgeleide daarvan.