Eind 2007 realiseerde het Waterschap Roer en Overmaas bij de ECI een vispassage ten behoeve van stroomopwaarts migrerende vissen. Tevens werd vóór de turbine een fijnrooster gebouwd om te voorkomen dat vissen bij stroomafwaartse migratie in de turbine terecht kwamen.

In combinatie met het fijnrooster werden twee migratiekanalen aangelegd voor respectievelijk laag en hoog in de waterkolom stroomafwaarts migrerende vissen. Hiermee werd het Nederlandse deel van de Roer na een eeuw van blokkade weer een vrij doorgankelijk systeem voor migrerende vissen.

In de vismigratievoorzieningen werden op drie locaties vangconstructies aangelegd. Hiermee werd het mogelijk om zowel de stroomopwaarts als de stroomafwaarts migrerende vissen te vangen.

Vismigratie-Waterkrachtcentrale-Roermond

De vangkooi is geïnstalleerd in het stroomopwaarts gelegen einde van de vispassage, direct voor de uitmonding in de Roer. Het betreft een metalen constructie van 2,4 x 2,9 x 1,4 m.

In de ingang van de kooi bevindt zich een trechtervormige keel. Vissen zwemmen hierdoor naar binnen en zijn in principe niet of nauwelijks in staat om via de relatief smalle uitstroomopening van de keel weer naar buiten te zwemmen.

Er zijn vraagtekens bij de efficiëntie van de vangkooi. Kroes Consultancy voert daarom samen met Jeffish onderzoek uit naar de vismigratie met een HD onderwatercamera in de vistrap in opdracht van Waterschap Limburg. De doelstelling van het onderzoek is om na te gaan of bepaalde vissoorten/lengteklassen de vangkooi op het eind van de vistrap niet ingaan of ontsnappen. Daarbij zijn er de volgende onderzoeksvragen:

  • Welke soorten worden er waargenomen voor de vangkooi?
  • Komt het soortenspectrum overeen met de vangst in de vangkooi?
  • Hoe verhouden de aantallen van de waargenomen soorten zich tot de aantallen in de vangkooi?
  • Welk gedrag wordt er waargenomen van vissen die niet de vangkooi ingaan en hoe kan de vangst efficiënte worden verbeterd?

De resultaten moeten leiden tot een aanpak in het verbeteren van de vangst efficiëntie van de vangkooi.