In het Haringvliet en Hollands Diep is in 2019 op vier locaties gestart om maatregelen uit te voeren om de waterkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen bestaan uit onder andere het verlagen van de drempels in bestaande doorstroomopeningen in aangelegde vooroeverdammen, het ophogen van deze dammen op andere plekken, verwijderen van houtige vegetatie van de vooroeverdammen, aanleg van een vissenbos en aanleg van een extra areaal intergetijdengebied.

Het Rijkswaterstaat team Kader Richtlijn Water West-Nederland-Zuid (KRW WNZ) heeft als ambitie om een KRW (project specifiek) monitoringsprogramma daarvoor op te zetten, zodat over enkele jaren op basis van gedegen data geconcludeerd kan worden of en welke fysieke maatregelen het best zijn uitgepakt in de realisatie van diverse projecten. Hierdoor kan de realisatie van nieuwe maatregelen geoptimaliseerd worden. Om voor te sorteren op bovengenoemd monitoringsprogramma, heeft RWS Tauw gevraagd gestandaardiseerde nulmetingen uit te voeren, zodat metingen die over enkele jaren worden gedaan, vergeleken kunnen worden met de nulmetingen (voorafgaande aan de realisatie van het project HDHV, MIRT3).

Tauw heeft voor deze opdracht samenwerking gezocht met Eurofins Aquasense voor de monstername en de macrofauna analyses in hun laboratorium verzorgd in 2018 en de vegetatieopnames in 2019. Het onderdeel vis is uitgevoerd en gecoƶrdineerd door Kroes Consultancy in samenwerking met Visserijbedrijf Kalkman.