De gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân werken samen aan het programma ‘Súd Ie en Wetterfront Dokkum’. In dit programma wordt gewerkt aan kansrijke ontwikkelingen langs de Súd Ie.

Schetsontwerp 3 vispassages locaties De Kolken-Noord

Het poldergebied ten noorden van de Súd Ie is als een potentieel paai- en opgroeigebied voor diadrome vissoorten aangemerkt. Qua oeverlengte en chloride gehalte is het gebied geschikt voor de diadrome soorten paling en driedoornige stekelbaars.

In de huidige situatie het grootse peilgebied optrekbaar vanuit de Súd Ie via een kleine vispassage bij gemaal de Kolk. Binnen de Kolken-Noord bevinden zich nog een drietal peilgebieden, waarvan drie stuwen een te groot peilverschil hebben om vispassage mogelijk te maken. De eerste stuwen vanaf het gemaal hebben daarbij de hoogste prioriteit.

Kroes Consultancy heeft een schetsontwerp gemaakt van de vispassage voor alle drie locaties.