In het kader van de doelstellingen vanuit Natura 2000 wordt een proef met het opzetten van het waterpeil in het Lauwersmeer gedurende circa 6 weken in het voorjaar uitgevoerd. Deze ‘pilot’ zou in het voorjaar 2018 moeten plaatsvinden.

Het opzetten van het peil zou betekenen dat gedurende die periode de sluis van het Reitdiep (naast het gemaal Waterwolf/Electra) als ook de keersluis in het Hunsingokanaal nabij gemaal HD Louwes (goeddeels) moeten worden afgesloten. De sluis in het Reitdiep is wel beschikbaar om scheepvaartverkeer te schutten.

Vanuit het oogpunt van visoptrekbaarheid van het watersysteem leidt genoemde pilot tot een knelpunt gedurende de trekperiode van vis. Gedurende ca. 2 maanden (circa half februari tot 1 april) zijn dan de schutsluis en de keersluis van respectievelijk gemaal Electra (ofwel Waterwolf) en gemaal HD Louwes afgesloten. Dit betekent een barrière voor visoptrek (stroomopwaartse vismigratie). Hierbij is de keersluis (HD Louwes) permanent dicht. De schutsluis (gemaal Electra) kan gebruikt worden voor het schutten. Deze schutsluis is in beheer van de provincie.

Om de pilot mogelijk te maken, is een (permanente) vispassage bij beide locaties nodig. Gezien de proefperiode ligt daarbij de focus op uitsluitend op stroomopwaartse migratie (vanuit het Lauwersmeer naar het achterland) en in iets mindere mate bij stroomafwaartse migratie doordat het aantal vissen dat in stroomafwaartse richting migreert naar verwachting kleiner is dan het aantal in stroomopwaartse richting.

 

De Provincie Groningen heeft Kroes Consultancy gevraagd om

  1. Per locatie aangeven wat de mogelijke oplossingen zijn voor vispassage
  2. Per mogelijkheid de voor- en nadelen op een rij zetten
  3. De gekozen oplossing per locatie (besluitvorming door projectgroep) in een principetekening uitwerken, inclusief kostenraming