De verkenning voor de versterking van de primaire kering langs het Lauwersmeer, de Lauwersmeerdijk is begonnen. Met deze verkenning worden zogenaamde ‘koppelkansen’ uitgewerkt. Doel daarvan is om in 2019 een goed beeld te hebben van de projecten die gelijk met de dijkversterking uitgevoerd kunnen worden. Vanuit de Provincie Groningen is een aantal kansen / ontwikkelingen benoemd:

–              Afstemming met het Werelderfgoedcentrum (WEC)

–              Mogelijke uitbreiding Robbegatsluis

–              Vismigratie (als vervolg/aanvulling op het project Vissen voor Verbinding)

–              Zoet-zout verbindingen/overgangen

 

Kroes Consultancy heeft samen met de World Fishmigration Foundation een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor vismigratie en herstel van de zoet-zoutovergang in de Marnewaard. Doel is om, wanneer de dijkversterking plaats vindt, een aantal aanvullende maatregelen voor vismigratie en brakwaterzones te creëren als vervolg op het project Vissen voor Verbinding dat komend jaar in uitvoering gaat.

De notitie beschrijft een tweetal varianten:

  1. Variant zout-brak intergetijdengebied
  2. Variant zoet-brak-zout intergetijdengebied met zoetwateraanvoer via een vispassage

De voorkeursvariant zal verder worden uitgewerkt in een inrichtingsplan. Opdrachtgever voor dit project was de Provincie Groningen.