Water – structuren en connectiviteit

Kroes Consultancy Water

06-42215657
Van Ostadestraat 178 bg
1072 TH Amsterdam
Nederland

Tegenwoordig vervult water vele functies en moet het water integraal worden beheerd. Binnen het integraal beheer kijk ik naar mogelijkheden om met inrichting en beheer watersystemen ecologisch te herstellen. In mijn visie moet een systeem gerichte benadering centraal staan bij ecologisch herstel. Dit is altijd maatwerk, per watersysteem moet aan verschillende knoppen worden gesleuteld. Ecologische Sleutelfactoren bieden hiervoor een handvat (www.stowa.nl). Mijn kennis en expertise ligt vooral bij sleutelfactoren als structuur en connectiviteit. Voor mij aansprekende voorbeelden zijn realisatie van een grootschalig moeras in het Markermeer (Markerwadden) of een vismigratierivier op de grens tussen IJsselmeer en Waddenzee. Hieronder volgt een greep uit vraagstukken waar ik graag in meedenk zijn:

  • Hoe moet een natuurvriendelijke oever eruit zien voor diadrome vissoorten?
  • Waar moeten paai- en opgroeigebieden voor (plantminnende) vissoorten aan voldoen? (locatie, omvang, kwaliteit)
  • Wat kun je met hout bereiken in stromende wateren voor vissen?
  • Is connectiviteit zinvol? En zo ja, hoe kan dit het beste worden gerealiseerd?

Naast bijdragen aan habitatgeschiktheid kunnen structuren invloed hebben op andere factoren van het watersysteem. De onderstaande tabel geeft een aantal voorbeelden.

Mijn werkzaamheden rond vis ecologische vraagstukken

Filteren van algen

Dreissena polymorpha
  • Mosselbank

Luwe delen / opname nutriënten

waterplanten
  • Kunstmatige structuur, o.a. vooroever/eiland
  • Submerse vegetatie
  • Oevervegetatie

Variatie in stroming

houtige structuur
  • Houtige structuur

Herstel/mitigatie continuïteit

  • Vispassage