Kroes Consultancy heeft Waterschap Aa en Maas ondersteund bij het heroverwegen van de vismigratieknelpunten en het actualiseren van de beleidsnota visstandbeheer. De visstandnota stamt van 2007. In de afgelopen jaren is er veel nieuwe kennis beschikbaar en zijn er nieuwe ontwikkelingen op beleid of techniek waar rekening mee moet worden gehouden. De aanpak van 334 vismigratieknelpunten is een van de speerpunten van het uitvoeringsprogramma van de visstandnota.

De knelpunten hebben een prioriteringsvolgorde van hoog naar laag, maar een inhoudelijke onderbouwing ontbreekt bij de aanpak. Knelpunten met een hoge prioriteit hebben de afgelopen jaren voorrang gekregen. Voor alle overige locaties is in de praktijk sprake van een ad-hoc aanpak, waarbij op basis van heroverweging of herijking een beslissing wordt genomen of er wel of geen vispassage moet komen (ca. 100 locaties). Voor de komende planperiode is het gewenst dat in een overzicht wordt bepaald welke stuwen/gemalen etc. wordt vastgesteld, in samenhang met de doelen die er liggen ten aanzien van de visstand.

Het project had de volgende doelen:

  • Eenmalig de vismigratieknelpunten met inrichtingsopgave voor vismigratie onderbouwing geven of het wel of geen knelpunt vormt.
  • Per waterlichaam/watersysteem nagaan wat de bijdrage van het oplossen van vismigratieknelpunten is aan het bereiken van de visdoelen voor het betreffende waterlichaam en welke andere maatregelen gewenst zijn.
  • Per (type) waterlichaam in beeld brengen van de benodigde habitats voor kenmerkende en migrerende vissoorten en wat op basis van ligging habitat een logische trekroute is.
  • Bovengenoemde punten leiden tot een achterliggend document behorend bij een kaart met migratieroutes en migratieknelpunten.
  • Actualiseren en evalueren van de beleidsnota visstandbeheer.